Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

GBG MAC värnar om din personliga integritet. Det innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med största möjliga hänsyn. Vi sparar endast den information som vi verkligen behöver för att kunna administrera verksamheten, fullfölja våra åtaganden gentemot dig och följa gällande lagstiftning. Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Denna Personuppgiftspolicy förklarar hur GBG MAC samlar in och använder dina personuppgifter om du gör en intresseanmälan, börjar träna hos oss eller anmäler dig till en tävling. Den beskriver också under vilka omständigheter och med vem vi kan komma att dela dina uppgifter samt vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

 1. Personuppgiftsansvarig

GBG MAC IF, org.nr. 559372-9089, (”GBG MAC”), med adress August Barks gata 2, 421 32 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för all behandling som utförs inom verksamheten. Du kan när som helst kontakta oss på info@gbgmac.se om du har frågor om Medlemsregistret eller info@gbgmac.se för frågor om betalningar. Du kan även besöka vår hemsida gbgmac.se eller träningscentret på adressen ovan för mer information.

 1. För dig som gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan så registreras dina uppgifter i vårt medlemsregister. De uppgifter som registreras är endast de som du själv lämnar i samband med din intresseanmälan: kontaktuppgifter, identifikationsuppgifter samt information om vilken kampsport och grupp du anmält intresse för. Vi kommer att kontakta dig med information om hur du kan börja träna via e-post, sms och eventuellt telefon. Om du inte börjar träna den termin du anmält intresse för så kommer vi att kontakta dig ytterligare en gång med ett erbjudande om att börja träna vid nästa terminsstart. Om du efter det andra tillfället inte väljer att bli medlem eller om du innan dess invänt mot att bli kontaktad, så raderas alla dina personuppgifter senast inom 12 månader efter att du gjorde en intresseanmälan. Dina uppgifter kommer att delas med tjänsteleverantörer, t.ex. den webbyrå vi anlitar för att administrera medlemsregistret och de är även åtkomliga för våra tjänsteleverantörer av datalagring och back-up. När tjänsteleverantörer har åtkomst till dina personuppgifter ansvarar vi för och säkerställer genom avtal att dina uppgifter är skyddade. Nedan följer en sammanställning av de ändamål vi hanterar dina personuppgifter för om du gör en intresseanmälan.

Samla dina uppgifter i ett Medlemsregister för att kunna administrera verksamheten
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Kontakta dig med information om hur du kan börja träna hos oss
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Säkerställa din ålder och identitet i syfte att placera dig i rätt grupp
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet
Rättslig grund Fullgörande av avtal
 1. För dig som tränar på GBG MAC

När du börjar träna så tecknar du ett kursabonnemang med GBG MAC AB, org.nr. 559372-9089, som på uppdrag av föreningen sköter den ekonomiska administrationen. Dina uppgifter lagras då i vårt betalningsregister där de behandlas enbart i syfte att administrera din betalning av kursavgifter. Uppgifterna sparas i sju år eftersom bokföringslagen kräver det. Dina uppgifter kommer att vara tillgängliga för det företag vi anlitar för att administrera betalningssystemet, för Wordline som gör själva dragningarna och för den externa redovisningskonsult vi anlitar för vår bokföring. När någon utför personuppgiftsbehandling åt oss så ansvarar vi för och säkerställer genom avtal att dina uppgifter skyddas. De uppgifter vi samlade in vid din intresseanmälan och som är lagrade i vårt medlems-register kommer att behandlas av våra instruktörer för att planera och administrera träningen och placera dig i lämplig grupp. GBG MAC kommer regelbundet att kontakta dig via e-post (samt ibland även sms) med nödvändig information angående din träning. GBG MAC kan även komma att söka olika former av bidrag. Dina personuppgifter kan då delas med Riksidrottsförbundet och aktuellt Specialidrottsförbund genom plattformen IdrottOnline. Nedan följer en sammanställning av de ändamål vi hanterar dina personuppgifter för om du börjar tränar hos oss.

Samla dina uppgifter i ett Medlemsregister för att kunna administrera verksamheten
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet, information om din träning
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Kontakta dig med nödvändig information om din träning
Personuppgifter Namn, kontaktuppgifter, grupptillhörighet
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Administrera din träning, schemalägga pass och placera dig i lämplig grupp
Personuppgifter Namn, grupptillhörighet, information om din träning (närvaro etc.)
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Söka bidrag för verksamheten
Personuppgifter Namn, grupptillhörighet
Rättslig grund Berättigat intresse
Frysning av medlemskap
Personuppgifter Uppgifter om din hälsa
Rättslig grund Samtycke
Administrera din betalning av medlemsavgift
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet, bankuppgifter
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Bokföring
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, bankuppgifter
Rättslig grund Rättslig förpliktelse
 1. För dig som anmäler dig till en tävling

När du anmäler dig till en tävling som organiseras av GBG MAC så kommer dina uppgifter behandlas i syfte att administrera tävlingen. Det innebär att anställda, volontärer och andra funktionärer kommer att få tillgång till dina uppgifter. Vi är enligt lag skyldiga att säkerställa en jämn matchning och behöver därför behandla uppgifter om t.ex. vikt, ålder, kön, tidigare tävlingserfarenhet och rekord. Uppgifterna kommer utöver ovan nämnda funktionärer även att delas med bl.a. sanktionerade förbund samt motståndarens tränare och/eller chef. Före och efter tävling kommer vi att publicera nyheter och uppdateringar på bl.a. vår hemsida, Facebook och andra sociala medier. Inläggen kan innehålla personuppgifter, t.ex. namn och bild. Om du lämnat ditt samtycke till det så kan dina uppgifter komma att användas vid marknadsföring av tävlingen. För andra parters behandling av dina uppgifter, t.ex. vid livestreaming av event eller nyhetsrapportering, är den part som utför behandlingen ansvarig gentemot dig. Nedan följer en sammanställning av de ändamål vi hanterar dina personuppgifter för om duanmäler dig till en tävling.

Administrera din anmälan till tävling
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Administrera tävlingen (inkl. säkerställa jämn matchning)
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet, vikt, ålder, tidigare tävlingserfarenhet
Rättslig grund Fullgörande av avtal / Rättslig förpliktelse
Publicera nyheter och uppdateringar om tävlingen
Personuppgifter Namn, bild, vikt, grupptillhörighet, tidigare tävlingserfarenhet
Rättslig grund Berättigat intresse
Marknadsföring av tävlingsevenemanget(Om du samtyckt till det enligt lag om namn och bild i reklam)
Personuppgifter Namn, bild, vikt, grupptillhörighet, tidigare tävlingserfarenhet
Rättslig grund Berättigat intresse
Administrera din betalning av tävlingssavgift
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, bankuppgifter
Rättslig grund Fullgörande av avtal
Bokföring
Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, bankuppgifter
Rättslig grund Rättslig förpliktelse
 1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden mot dig eller om det annars följer av lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en tillräcklig skyddsnivå och i enlighet med gällande lag. Följande kategorier av mottagare delar vi dina uppgifter med för de ändamål som beskrivs nedan.

 • GBG MAC AB Enligt vad som beskrivits ovan så sköter GBG MAC AB den ekonomiska administrationen på uppdrag av GBG MAC IF. Detta innebär att uppgifter i medlemsregistret (t.ex. uppgifter om din träning och grupptillhörighet) delas med och är tillgängligt för GBG MAC AB i syfte att administrera din träning och betalning enligt beskrivning i tabellerna ovan.
 • Personal Instruktörer och andra funktionärer på GBG MAC kan få tillgång till dina uppgifter om det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. All personal som arbetar med medlemsregistret, debiteringsregistret eller hanterar kommunikation har tystnadsplikt inskriven i sina anställningsavtal för att säkerställa alla medlemmars integritet.
 • Leverantörer och underleverantörer Dina uppgifter kan komma att delas med de leverantörer och underleverantörer vi använder för att administrera verksamheten, t.ex. vår datalagringsleverantör, webbyrå och redovisningskonsult.
 • Banker och betaltjänstleverantörer För att kunna administrera dina betalningar kommer dina uppgifter att delas med Wordline enligt beskrivningen ovan.
 • Myndigheter GBG MAC kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det.
 • Idrottsförbund och andra föreningar Om du tävlar så kommer dina uppgifter att delas med de förbund och föreningar som enligt lag eller av nödvändighet för att genomföra tävlingen måste få tillgång till dem.
 • Tävlingspersonal, volontärer och funktionärer Uppgifter om dig (t.ex. namn, vikt, kön, tidigare erfarenhet) kommer att delas med den personal som administrerar tävlingen.
 • Sociala medier Uppdateringar och nyheter om dig vid t.ex. tävling som publiceras av oss på t.ex. Facebook eller om du kontaktar oss via sociala medier, kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.
 • Andra mediaföretag Om du samtyckt till det kan dina uppgifter komma att delas med mediaföretag i syfte att marknadsföra tävlingsevenemang.
 1. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna Personuppgiftspolicy, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.
 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade. GBG MAC behöver dock följa vissa lagar som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du kan också invända mot vår behandling när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler.
 • Rätt att återkalla samtycke. I fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återta samtycket.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för GBG MACs personuppgiftsbehandling. Datainspektionen nås genom följande länk https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/.

Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2022-06-03.